CYP полиморфизми в кохорт от български пациенти с психиатрични заболявания

Имаме удоволствието да споделим с Вас, че проучване на нашите партньори д-р Христо Иванов, проф. Волкър М. Лаушке и доц. д-р Калоян Стойчев, е публикувана в едно от най-престижните списания за персонализирана медицина – „Journal of Personalized Medicine” на тема   „CYP2C19 and CYP2D6 Genotypes and Metabolizer Status Distribution in a Bulgarian Psychiatric Cohort“.

Направеното проучване включва 742 пациенти, като повечето от тях са диагностицирани с депресия и тревожност. Анализирайки честотите на различни CYP2D6 и CYP2C19 полиморфизми, се установява, че 77% от участниците са носители на поне един вариант, който оказва влияние върху лекарствения метаболизъм. Резултатите от проучването предоставят важна информация за функционалната вариабилност на CYP2D6 и CYP2C19, което потвърждава необходимостта от персонализирана медицина в българската психиатрична практика.

Д-р Христо Иванов е генетик, част от катедра „Педиатрия и медицинска генетика“ на Медицински университет, гр. Пловдив. Неговото поле на изява е свързана с изследването на генетиката при онкологични заболявания и фармакогенетични полиморфизми, свързани с ефекта на терапията.

Волкър М. Лаушке е професор по персонализирана медицина и разработване на лекарства в Каролинския институт в Стокхолм. Той е автор на над 100 статии в рецензирани списания и носител на множество награди в областта на генетиката и фармакологията.

Д-р Калоян Стойчев е доцент към катедра „Психиатрия и медицинска психология“ в Медицински университет, гр. Плевен. Неговите основни научни интереси са свързани с психиатричната епидемиология, класификация и диагностика, невробиология и генетика на психичните разстройства.

Ензимите CYP2D6 и CYP2C19 имат съществено значение за фармакокинетиката на множество често използвани антидепресанти, антипсихотици, антимиетици и др. Полиморфизмите в съответните гени водят до функционални разлики, които могат да повлияят безопасността и ефикасността на лекарствата. Важно е да се отбележи, че  генетичната вариабилност на CYP2D6 и CYP2C19 се различава драстично между популациите.

Ние от НМ Дженомикс вярваме, че персонализирането на терапията е важно за всеки един пациент. Това вече е възможно и в България с  помощта на фармакогенетичния тест Genomind Professional PGx (Gen Pro).

Тестът анализира 24 добре изучени гена, за които е известно, че биха могли да взаимодействат и да изменят стандартно очаквания отговор на организма към едни от най-често използваните медикаменти в психиатричната практика. Заради индивидуалните генетични характеристики на всеки организъм, един медикамент може да действа по различен начин на пациенти с едно и също заболяване. Gen Pro намалява процеса проба-грешка и прецизира терапията до достигане на оптимално лечение. Тестът е подходящ за широк спектър от разстройства като аутизъм, депресия, тревожност, биполярно разстройство и други.