Право на отказ и възстановявания

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „НМ ДЖЕНОМИКС” ООД КЪМ ПРАВОТО НА ОТКАЗ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

(в сила от 01.04.2021)

Уважаеми клиенти,

При сключването на договор от разстояние, следва да имате предвид изложената тук информация.

Договор от разстояние – Всеки договор за поръчка на молекулярно-генетичен тест, сключен между „НМ Дженомикс” ООД (https://braingenomix.bg/) и потребител като част от организирана система за предоставяне на услуги от разстояние, без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора. Договорът от разстояние е уреден в чл. 45 и сл. от Закона за защита на потребителя.

ПРАВО НА ОТКАЗ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

Потребителят има право да анулира поръчката си, направена през официалните уебсайтове на „НМ Дженомикс“ ООД и да получи пълно възстановяване на сумата си при следните условия:

  • Потребителят трябва да уведоми „НМ Дженомикс“ ООД за отказа от Поръчката си в срок от 14 работни дни от датата на получаване на комплекта за взимане на ДНК проба;
  • Потребителят трябва да върне неупотребявания и запечатан комплект заедно с платежния документ или фактурата, която е получил от „НМ Дженомикс“ ООД.

Правото на отказ се упражнява чрез изпращане на писмено уведомление от Потребителя до Търговеца, като писменото уведомление може да бъде изпратено:

  • По пощата или куриер на адреса на кореспонденция: гр. София, район Оборище, ул. „Бачо Киро” № 47;
  • По електронна поща: info@braingenomix.bg

Ако използвате някоя от описаните възможности, ще Ви бъде изпратиено на предоставена от Вас електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

Разходите за изпращане на писменото уведомление за отказ от договора от разстояние са за сметка на потребителя.

Правото на отказ се счита за редовно упражнено, ако Потребителят е изпратил уведомлението до търговеца преди изтичане на 14-дневния срок от датата на сключване на договора. В случай че уведомлението е изпратено след изтичане на срока, волеизявлението за отказ от сключения договор не поражда действие и договорът остава в сила между страните

В срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на уведомлението за отказ от договора, Търговецът ще възстанови изцяло заплатена от Вас сума за поръчания от https://braingenomix.bg/ продукт.

При възстановяване се използва предварително съгласувано с Потребителя платежно средство. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

В срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на уведомлението за отказ, Потребителят е длъжен да изпрати на Търговеца сета за проби, изпратен му от Търговеца, до посочения в настоящите ОУ адрес за кореспонденция, като разходите за изпращане са за сметка на Потребителя.

Потребителят не дължи заплащане на обезщетения или неустойки при прекратяване на договора по реда на този Раздел.

Заплатената за поръчката сума не подлежи на възстановяване в следните случаи:

  • Ако Потребителят не уведоми „НМ Дженомикс“ ООД в срок от 14 (четиринадесет) дни за отказа от Поръчката си, когато същата е направена през официалните му сайтове, заплатената за Поръчката сумма не подлежи на възстановяване;
  • Ако Потребителят е получил тестов комплект при сключване на договор на място в офиса на „НМ Дженомикс“ ООД или негов партньор, но не е предоставил ДНК проба на „НМ Дженомикс“ ООД за изпълнение на заявената услуга, заплатената за Поръчка сума не подлежи на възстановяване;
  • Ако Потребителят вече е взел ДНК пробата, която е изпратена към лабораторията за генетичен анализ, заплатената за Поръчка сума не подлежи на възстановяване.

Изпълнение на услугата от страна на Търговеца може да започне и преди изтичане на 14-дневния срок за отказ, само ако Потребителят предостави изричното си предварително съгласие на Търговеца и потвърждение, че знае, че ще загуби правото си на отказ след като договорът бъде изпълнен изцяло от Търговеца. Заплатената от Потребителя цена за молекулярно-генетичния тест не подлежи на възстановяване в този случай.

Със съгласието си с настоящите Общи условия и Права на отказ и възстановявания, се счита че Потребителят изрично се съгласява да започне изпълнение на услугата от страна на Търговеца, в случай че по собствена воля организира в срока за отказ от договора осъществяване на пробовзимането в избраната от него лаборатория или при домашни условия, когато е приложимо, и потвърждава, че ще загуби правото си на отказ, ако услугата бъде изпълнена изцяло.

В случай че Потребителят упражни правото си на отказ в срока по чл. 36 след като е започнало изпълнение на услугата при наличие на педпоставките по чл. 43 от ОУ, но преди да е изпълнена изцяло, Търговецът има право да задържи част от заплатената сума, пропорционална на изпълненото до момента на получаване на уведомлението за отказ. Остатъкът от сумата подлежи на възстановяване от Търговеца на Потребителя в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от получаване на уведомлението за отказ.

Свържи се с нас

Изпрати запитване

Пиши ни

При допълнителни въпроси, свържи се с нас.